Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 18 Planuojama kurti aukštos skyros pozicionavimo ir matavimo mechatroninę sistemą

UAB PRECIZIKA METROLOGY nuo 2009 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. spalio mėn. įgyvendino iš dalies Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti aukštos skyros pozicionavimo ir matavimo mechatroninę sistemą" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-026).

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT". Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 180 430 Lt iš kurių iki 75 proc. skiriama iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir iki 25 proc. - iš įmonės lėšų.

Projekto tikslas - parengti techninių galimybių studiją ruošiantis įgyvendinti mokslinių tyrimų veiklas, reikalingas naujo produkto - aukštos skyros pozicionavimo ir matavimo mechatroninės sistemos sukūrimo žinioms gauti. Projektas atitinka ilgalaikius įmonės tikslus, tiesiogiai siejasi su įmonės ilgalaike inovacine įmonės veikla. Projektu sudaromos prielaidos MT veiklų vykdymui bei būsimo produkto kūrimo rizikos sumažinimui.

Vykdant produkto konkurencinio gyvybingumo analizę, atlikta konkurentų ir rinkos analizė, apibrėžtos būsimo produkto charakteristikos ir įvertintas jų poreikis, išnagrinėtos ir pagrįstos eksporto galimybės. Pagrindžiant naujo produkto technologinį gyvybingumą, išnagrinėti teoriniai naujos sistemos kūrimo principai, apibrėžtas naujas produktas, jo naujumas, reikalavimai funkcionalumui, išnagrinėtos technologinės projekto kūrimo galimybės. Sudarytas naujo produkto MT veiklų bei išteklių planas, kuriame apibrėžtos būsimos MT veiklos, įvertintos jų įgyvendinimui reikalingi žmonių ir finansų resursai, laiko trukmės, galimi finansavimo šaltiniai, bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo įstaigomis (KTU, VGTU, KU, FI) poreikis.

Projekto įgyvendinimo dėka įmonė pasiruošė MT veiklų vykdymui, kurių išdavoje numatoma sukurti geras perspektyvas pasaulinėje rinkoje turintį naują produktą, pagrįstą įmonėje turimomis aukštosiomis precizinių matavimo sistemų gamybos ir kalibravimo technologijomis, turima tokių sistemų kūrimo patirtimi. Tai leis išplėsti įmonės aukštųjų technologijų produktų nomenklatūrą, padidinti jų gamybos ir eksporto apimtis. Atliekant tyrimus bus panaudoti minėtų Lietuvos mokslo įstaigų jau turimi tyrimo rezultatai ir mokslinis potencialas ir patirtis naujiems tyrimams atlikti.