Visos naujienos

Visos naujienos / 2014 06 22 „Inovatyvių matavimo sistemų kūrimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazės vystymas“

UAB PRECIZIKA METROLOGY nuo 2009 m. sausio mėn. 7 d. iki 2011 m. liepos mėn. 29 d. įgyvendina iš dalies Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Inovatyvių matavimo sistemų kūrimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazės vystymas" (projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-01-027).

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT+". Projekto biudžete nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1 706 925 Lt iš kurių iki 50 proc. skiriama iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir iki 50 proc. - iš įmonės lėšų.

Projekto tikslas - plėsti ir vystyti UAB PRECIZIKA METROLOGY MTTP bazę, skirtą inovatyvių matavimo sistemų kūrimui, aprėpiančią šias MTTP ir TP veiklas:

  • modeliavimo tiriamuosius darbus,
  • optimalių rastrinės sąveikos optoelektroninių schemų ir mechatroninių sistemų tyrimus,
  • naujų modifikacijų keitiklių taikomuosius mokslinius tyrimus,
  • naujų modifikacijų keitiklių su įvairių parametrų limbais prototipų kūrimą bei testavimą.

 

Projekto įgyvendinimas leis racionaliau ir per trumpesnį laiką tirti ir kurti naujas matavimo sistemas, išplėsti įmonės UAB PRECIZIKA METROLOGY gaminamų matavimo sistemų nomenklatūrą, objektyviai įvertinti jų techninius parametrus ir kokybę, o tuo pačiu - padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, išplėsti eksportą.

Projektas atitinka įmonės ilgalaikius tikslus, tiesiogiai siejasi su vykdoma inovacine veikla, ją skatina ir sudaro žymiai geresnes sąlygas jos vykdymui. Projektas taip pat prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo.